InBy Rental Hudiksvall

Genom att hyra din utrustning hos Hyrmaskiner.se så är du garanterad den högsta kvalitén och servicenpå marknaden, till oslagbara priser!

Hyresvillkor

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR INBY RENTAL  (nedan kallad Uthyraren)

§ 1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inget annat skriftligen avtalats mellan Uthyraren och Hyrestagare.

§ 2 Leverans
Allt hyresmaterial levereras fritt från Uthyrarens förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till Uthyraren. Hyrestagaren skall vid avhämtningen inhämta nödvändiga instruktioner för Hyresobjektet vad avser handhavande, tillsyn och skötsel. Om fraktbolag anlitas för avhämtning, ska Hyresobjektet anses avhämtat när fraktbolaget avhämtat Hyresobjektet hos Uthyraren, oavsett om det är Uthyraren eller Hyrestagaren som ingått avtal med fraktbolaget.

§ 3 Reklamation
Hyresmateriel levereras av Uthyraren i fullgott skick. Anmärkning mot Hyresobjektet ska anmälas till Uthyraren senast fem dagar efter det att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Hyrestagaren, eller om hyrestiden är kortare än så, senast vid återlämnandet. Görs ingen anmärkning inom denna tid anses Hyresobjektet som mottaget i fullgott skick.

§ 4 Hyrestid och hyresberäkning

För företag:
Hyran är i huvudsak baserad på 5-dagars arbetsvecka. Används materielen helgdagar debiteras även hyra för dessa dagar. 7-dagars vecka debiteras som regel alltid för bl.a. byggtorkar, elvärmare, tjältinare, eldrivna pumpar och tillbehör för nämnda maskiner. Hyran är baserad på drift i 8 timmar per dygn, används materielen mer än 8 tim /dygn debiteras skifttillägg (dygnspris/8 =pris per extra timme). Ovanstående specificerade maskiner är däremot undantagna skifttillägg. Hyra debiteras även under semesterperioder om inget annat är överenskommet.

För privatpersoner:
Följande hyresberäkningar tillämpas: Samtliga hyresartiklar debiteras per kalenderdag (7-dagars vecka) för vissa trädgårdsmaskiner finns 4 tim. deb. måndag till fredag 7 - 16. Helgpris gäller fredag fr. kl.15 till måndag kl.8.

§ 5 Överlåtelse
Hyresmaterielen får inte användas av annan än hyrestagaren.

§ 6 Användning

Hyrestagaren är skyldig att hålla Uthyraren underrättad om var hyresmaterielen används eller förvaras och vi skall obehindrat kunna ha tillträde till denna plats. Hyresmaterielen får endast användas för sådana arbetsförhållanden för vilka de är avsedda för i enlighet med av Uthyraren meddelade föreskrifter för drift.
Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.

§ 7 Tillsyn och vård
Hyrestagaren åtager sig att alltid vårda hyrt materiel väl och att kontrollera och använda rätt oljor och bränsleblandningar. Likaså rätt strömstyrkor för eldriven hyresmateriel och ej överstigande av max/watt på elverk. Vid återlämnande skall materielen vara väl rengjorda och med hänsyn till normal förslitning, i gott skick. För ej rengjort materiel debiteras kunden kostnaden för rengöring.

§ 8 Skador och förluster
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmaterielen liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Hyrestagaren debiteras för eventuella reparationer i samband med felaktigt handhavande eller ovarsam skötsel. Förlorat hyresmaterial debiteras till restvärde som värderas av Uthyraren.

§ 9 Reparationer
Reparationer som följs av normal förslitning bekostas av Uthyraren. Utbyte av slitdelar på arbetsplatsen bekostas av hyrestagaren med undantag då maskinen hyrts med separat debiterad hyra för specificerade slitdelar.

Reparationer därutöver får inte utföras utan vårt medgivande. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationstiden.

§ 10 Följdskador och driftavbrott
Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredjeman i samband med användning och placering av hyresmaterielen under hyrestiden. Uthyraren ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller leveransförseningar av förhyrt materiel.

§ 11 Försäkring
För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresmaterielen försäkrade. Denna försäkring ingår som regel ej i ordinarie tecknade försäkringar. Uthyraren påför därför automatiskt en speciell hyrförsäkring som debiteras med 6% på hyresbeloppet och självrisken reduceras till 4000 kr + moms per skadetillfälle, dock max 50% av maskinens nyanskaffningsvärde. I det fall denna försäkring ej önskas måste detta meddelas vid utlämning. Fullständiga försäkringsvillkor kan erhållas på begäran.

§ 12 Betalningsvillkor
Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt. För alla kunder som erhållit godkänd kredit sker fakturering till betalningstid enligt överenskommelse. Eventuella invändningar mot fakturan och dess innehåll ska göras inom 8 dagar från fakturans mottagande.

Ränta på förfallna fakturor debiteras alltid till %-sats som angivits på hyresavtal / följesedlar. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift. Kontant betalning gäller för privatkunder och kunder som ej erhållit kredit och i vissa fall kan förskott begäras. Hyrestid mer än en vecka kommer att delfaktureras per den 15:e och den sista dagen i varje månad.

§ 13 Återtagande
Om kunden / hyrestagaren ej erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet är Uthyraren berättigade att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtagande av hyrt materiel på kunden / hyrestagarens bekostnad.

I de fall uthyraren anser att hyrd vara behandlas ovarsamt eller på annat sätt missköts av hyrestagaren äger Uthyraren rätten att återta varan. Uthyraren äger även rätten att återta hyrd vara om Uthyraren misstänker att felaktigt handhavande kan komma att ske.

§ 14 Force majeure
Uthyrningen gäller med reservation för omständigheter varöver uthyrare eller hyrestagare inte råder över, såsom krig eller sådant som hindrar, försvårar eller försenar ett åtagande. Ingen part har rätt till ersättning för av sådana skäl utebliven eller försenad uthyrning. Däremot har både uthyrare och hyrestagare rätt att häva avtalet om det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medför väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

§ 15 Äganderätt
Hyrestagare förvärvar inte genom hyresavtalet någon äganderätt till egendomen. Hyrestagaren får således inte pantsätta, sälja eller på annat sätt förfoga över hyresobjektet. Ej heller överlåta eller på annat sätt förfoga över hyresavtalet.

Om hyresobjektet leasas eller är köpt på avbetalning av Uthyraren, har leasing givaren /avbetalningssäljaren rätt att som ägare till/på grund av sitt återtaganderättsförbehåll i Hyresobjektet direkt från Hyrestagaren återta Hyresobjektet om Uthyraren inte fullgör de förpliktelser som avtalats mellan leasing givaren/avbetalningssäljaren och Uthyraren.

Legitimationskontroll är obligatorisk.


SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP

Uthyraren förbehåller oss äganderätt till sålda varor till dess att full betalning erlagts. Det är vid straffansvar enligt lag förbjudet att för köparen att försälja, pantsätta eller eljest avhända sig varan eller del därav, innan äganderätten helt övergått till köparen.

Om köparen inte betalar i rätt tid enligt överenskommelse, förbehåller Uthyraren rätten att omgående återtaga såld vara. Beträffande betalningsvillkor hänvisas till §12 enligt ovan.

Garantier för sålda varor hänvisas till respektive varumärkes garantivillkor.

Välkommen in till oss!